Hoe werken we samen met ouders?

Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Het Riekeshuis werken we aan het realiseren van een nieuw evenwicht tussen het kind en zijn ouders. Ouders krijgen informatie over de dagelijkse gang van zaken en worden zoveel mogelijk bij de zorg rond hun kind betrokken. Daarbij is het belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. In overleg met ouders en Jeugd Bescherming Overijssel maken we afspraken op welke manier en hoe vaak kinderen contact hebben met hun ouders. Het contact tussen ouders en kind vindt indien mogelijk plaats bij ouders thuis of in het gezinshuis.

Gemeenten
Sinds 2015 zijn we gaan samenwerken met gemeenten, in Twente hebben zij zich verenigd in Samen14. Er zijn bij ons drie kinderen geplaatst door Twentse gemeenten. De aanbesteding zoals gegund voor 2015, is voortgezet in de afgelopen jaren. In 2023 vindt de nieuwe aanbesteding plaats. .

Jeugd Bescherming Overijssel 
Jeugd Bescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen en bij het organiseren van hulp voor kinderen en jongeren. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van deze kinderen, werken zij samen met verschillende organisaties.
Kinderen en hun ouders/opvoeders komen op verschillende manieren bij Jeugd Bescherming Overijssel terecht. Zij kunnen zelf contact zoeken en hulp vragen, dit noemen we vrijwillige hulp.
Het kan ook zijn dat de rechter besloten heeft dat er een beschermende maatregel nodig is voor de zorg en opvoeding van een kind (niet-vrijwilliger zorg). Dan zorgt Jeugd Bescherming Overijssel voor de uitvoering van voogdij of gezinsvoogdij.

Jeugd Bescherming Overijssel heeft onder andere ook de volgende taken:

  • Door analyse, diagnostiek en indicatiestelling vaststellen of een kind of jongere recht heeft op jeugdzorg
  • Afgeven van indicaties voor jeugdhulp
  • Begeleiden van kinderen en jongeren die onder toezicht of voogdij staan door een jeugdbeschermingsmaatregel
  • Coördineren, afstemmen en evalueren van de geboden hulp

Inzet expertise:

Gedragswetenschapper:

We werken al jaren met een vaste gedragswetenschapper, wij huren haar in via Ambiq. Met haar voeren we maandelijks werkoverleg over de voortgang van de kinderen, hun zorgplan, de situatie om hen heen. Onze gedragswetenschapper heeft contacten met kinderen, voogden, ouders en scholen zoveel als nodig is. Zij neemt deel aan de zorgplanbesprekingen.

Therapie en onderzoek:

Wanneer onderzoek nodig is, kunnen wij dit via Ambiq of een andere organisatie regelen. Hier ondersteunt onze gedragswetenschapper bij. Ook therapie- denk aan speltherapie of EMDR- wordt op deze manier geregeld.