Hoe werken we samen met ouders?

Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Het Riekeshuis werken we aan het realiseren van een nieuw evenwicht tussen het kind en zijn ouders. Ouders krijgen informatie over de dagelijkse gang van zaken en worden zoveel mogelijk bij de zorg rond hun kind betrokken. Daarbij is het belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. In overleg met Bureau Jeugdzorg maken we afspraken op welke manier en hoe vaak kinderen contact hebben met hun ouders. Het contact tussen ouders en kind vindt plaats in het Riekeshuis, of bij ouders thuis indien mogelijk.

Met wie en welke instanties werken we samen?

Gezinshuis.com
Het Riekeshuis is als franchiseonderneming aangesloten bij Gezinshuis.com. Binnen een duidelijk kwaliteitskader (de franchiseformule) zijn we zelfstandig ondernemer. De inhoudelijke kant van de formule richt zich vooral op het vermogen om aan te sluiten bij de talenten van kinderen. De focus ligt op het gezonde en veel minder op de problemen. De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op de zelfregie van de gezinshuisouders. De professionaliteit van de gezinshuisouder is doorslaggevend voor de kwaliteit van het gezinshuis. Daarom worden de gezinshuisouders doorlopend geschoold en gecoached via het gezinspiratieplein (www.gezinspiratieplein.nl).

Gemeenten
Sinds 2015 zijn we gaan samenwerken met gemeenten, in Twente hebben zij zich verenigd in Samen14. Er zijn bij ons vijf kinderen geplaatst door Twentse gemeenten. De aanbesteding zoals gegund voor 2015 zal voortgezet worden in 2016. In 2016 zullen wij opnieuw aanbesteden voor 2017.

Jeugd Bescherming Overijssel 
Jeugd Bescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen en bij het organiseren van hulp voor kinderen en jongeren. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van deze kinderen, werken zij samen met verschillende organisaties.
Kinderen en hun ouders/opvoeders komen op verschillende manieren bij Jeugd Bescherming Overijssel terecht. Zij kunnen zelf contact zoeken en hulp vragen, dit noemen we vrijwillige hulp.
Het kan ook zijn dat de rechter besloten heeft dat er een kinderbeschermende maatregel nodig is voor de zorg en opvoeding van een kind (niet-vrijwilliger zorg). Dan zorgt Jeugd Bescherming Overijssel voor de uitvoering van voogdij of gezinsvoogdij.

Jeugd Bescherming Overijssel heeft onder andere ook de volgende taken:

  • Door analyse, diagnostiek en indicatiestelling vaststellen of een kind of jongere recht heeft op jeugdzorg
  • Afgeven van GGZ-indicaties volgens de AWBZ
  • Begeleiden van kinderen en jongeren die onder toezicht of voogdij staan door een jeugdbeschermingsmaatregel
  • Coördineren, afstemmen en evalueren van de geboden hulp

Ambiq
Ambiq is een orthopedagogisch behandelinstituut en biedt specialistische zorg aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Sinds 2015 kopen wij specialistische ondersteuning in van Ambiq, waaronder de expertise van een gedragswetenschapper. Zij is verbonden aan ons gezinshuis door gezamenlijk het behandelplan vorm te geven en regelmatig de voortgang van de kinderen te bespreken.